Informácieo spracúvaní osobných údajov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

 

 

Vaše osobné údajespracúvame my - spoločnosť D Vogue,s.r.o., IČO: 04718763,so sídlom Poděbradská576/152, Hloubětín Praha9, 198 00, Českárepublika, zapísaná dňom 14.01.2016 do obchodného registra,spisová značka C 252559vedenáu Městskéhosoudu v Praze a spoločnosť D Vogues.r.o., IČO: 52 087727 so sídlom Mládeže 1333/11, 94501 Komárno, Slovenská republika, Zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 47034/N.Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: info@luxton.cz .

 

 

U koho samôžete informovať, čo a ako o Vásspracúvame?

 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázoktýkajúcich sa spracúvaniaVašich osobných údajov nás môžete kontaktovať nae-mailovej adrese: info@luxton.cz

 

 

 

Aké údaje o Vás spracúvame?

 

 

 

Pokiaľste námzaslali bez registrácie na našej webovej stránke prostredníctvomonlineformuláru objednávku tovaru, spracúvame o Vás Vaše meno,priezvisko,e-mail, telefónne číslo a adresu. Tieto osobné údajeo Vás spracúvameaj v prípade, ak nám ich zadáte za účelom vybaveniaobjednávkyprostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietíFacebooka Instagram.

 

 

 

Pokiaľste sichceli na našej stránke vytvoriť online konto, v ktorom mátelepšíprehľado Vašich objednávkach a stave ich vybavenia a za týmtoúčelom ste sau nás registrovali, spracúvame o Vás Vaše meno, priezvisko,e-mail,telefónne číslo,adresu a Vaše heslo, ktoré ste si pri registráciizadali, resp. ktoré stesi v priebehu registrácie zmenili.

 

 

 

Ak ste nám pri vypĺňaníregistračnéhoformuláru aleboformuláru objednávky udelili súhlas na spracúvanie osobnýchúdajov aj pre účelyzasielania newslettera a inýchmarketingových informácií týkajúcich sanášho internetového obchodu, spracúvameo Vás za týmto účelom Vašue-mailovú adresu.

 

 

 

Na základe čoho o Vásspracúvame Vaše osobné údaje?

 

 

 

Pokiaľste námzaslali bez registrácie na našej webovej stránke objednávku tovaru,spracúvameo Vás Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne čísloa adresu.Tieto osobné údaje o Vás spracúvame aj v prípade, aknám ich zadáte zaúčelomvybavenia objednávky prostredníctvom e-mailovéhokontaktu alebo sociálnych sietíFacebook a Instagram. Všetky uvedenéosobné údaje spracúvame nazáklade právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1písm. b) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a ozmene a doplnení niektorých zákonov,resp. čl. 6 ods. 1písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679,a teda na spracúvanie týchto údajov nepotrebujeme od Vássúhlas.V súvislosti s uvedeným upozorňujeme, žeVaše fakturačné údaje(meno, priezvisko, adresa, e-mail),ktoré ste nám poskytli zároveň spracúvameaj na základe právneho základu,ktorým je nevyhnutnosťspracúvania na základe osobitného predpisu (na splneniezákonnej povinnosti;takýmito osobitnými predpismi sú najmä predpisy upravujúceúčtovníctvo)v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorýchzákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadeniaEurópskeho parlamentua Rady (EÚ) č. 2016/679 a nazáklade právného základu, ktorým jeoprávnený záujem našich spoločnostív zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákonač. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplneníniektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f)nariadeniaEuróspkeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

 

 

Pokiaľste sazaregistrovali na našej webovej stránke a chceli ste tak maťprehľado Vašich objednávkach a zjednodušiť siobjednávanie tovaru,Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame na základe právnehozákladu, ktorým jeplnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018Z.z.o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorýchzákonov,resp. čl. 6 ods. 1písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 2016/679,a teda na spracúvanie týchto údajov nepotrebujeme od Vássúhlas.V súvislosti s uvedeným rovnako upozorňujeme, žeVašefakturačné údaje(meno,priezvisko, adresa, e-mail), ktoré ste nám poskytli zároveňspracúvameaj na základe právneho základu, ktorým je nevyhnutnosťspracúvania na základeosobitného predpisu (na splnenie zákonnej povinnosti;takýmito osobitnýmipredpismi sú najmä predpisy upravujúce účtovníctvo)v zmysle § 13 ods. 1písm. c) zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplneníniektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1písm. c) nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679a na základe právného základu, ktorým je oprávnený záujemnašichspoločnostív zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorýchzákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadeniaEuróspkeho parlamentua Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

 

 

Ak ste nám pri vypĺňaníregistračnéhoformuláru aleboformuláru objednávky udelili súhlas na spracúvanie osobnýchúdajov pre účelyzasielanianewslettera a iných marketingových informácií týkajúcich sanášhointernetového obchodu, spracúvame o Vás Vašu e-mailovú adresu nazákladeVášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a teda na základeprávnehozákladu, ktorým je udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a)zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplneníniektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a)nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

 

 

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?

 

 

 

Vašeosobné údaje,ktoré nám poskytujete prostredníctvom formuláru objednávkypotrebujeme pre účelyvybavenia Vašej objednávky, a teda najmä preuzavretie kúpnej zmluvy,plnenie zmluvy, fakturáciu a následné doručenietovarua internú evidenciu objednávok. Na rovnaký účelpoužívame Vašeosobné údaje aj v prípade, ak si u nás objednávatetovarprostredníctvom e-mailového kontaktu alebo sociálnych sietíFacebooka Instagram.

 

 

 

Vašeosobné údaje,ktoré nám poskytujete za účelom registrácie používame len preúčely vedeniaVášho online konta na našej stránke a tiež najmä pre účelyfakturácie,uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvy, doručenia tovarua internejevidencie objednávok v prípade, ak prostredníctvom svojhokonta na našejstránke realizujete objednávku.

 

 

 

Vašue-mailovú adresuspracúvanú na základe Vami osobitne udeleného súhlasupotrebujeme namarketingové účely,a to najmä na zasielanie newsletterova iných marketingovýchinformácií prostredníctvom e-mailu, aby Vámneunikli novinky v ponuke nanašej stránke alebo zaujímavé akcie, prípadnevýpredaje.

 

 

 

Vašeosobné údajespracúvame automatizovanými prostriedkamia neautomatizovanýmiprostriedkami (t.j. aj v listinnej podobe, napr.v súvislosti s účtovnouevidenciou), pričom pri ich spracúvanínedochádza kautomatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa§ 28 ods.1 a 4 zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 

 

 

Ak ste nám udelili na spracúvanieosobných údajov(e-mailovej adresy) súhlas, ako môžete Váš súhlas odvolať?

 

 

 

Súhlasso spracúvanímosobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak užnesúhlasítes tým, aby sme o Vás spracúvali Vaše osobné údaje, stačí, aknapíšetena našu e-mailovú adresu: info@luxton.cz

 

 

 

Samozrejme,odvolanieVášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosťspracúvania Vašichosobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolaniez Vašej strany.

 

 

 

Na koho sa môžete obrátiťv prípade problému?

 

 

 

V prípade,ak sadomnievate, že sme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobnýchúdajov,môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@luxton.cza veríme, že sa nám podarí vyriešiť Vášproblém.

 

 

 

V každomprípadevšak môžete podať návrh na začatiekonania na Úrad na ochranu osobnýchúdajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava.

 

 

 

Ako dlho u nás budú uloženéVaše osobné údaje?

 

 

 

Vašeosobné údajeuchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, prektorý bolispracované, a to nasledovne:

 

   Vašue-mailovú adresu získanú nazáklade Vášho súhlasu pre účelyzasielania newsletteru spracúvame na časnevyhnutný nasplnenie účelu, prektorý bola spracovaná, najneskôr však doukončeniapodnikania našich spoločností v oblasti predaja značkovéhooblečenia adoplnkov;

   Vašeregistračnéa fakturačnéúdajev prípade, ak ste sa registrovali na našej stránke spracúvame podobutrvania Vašej registrácie, resp. po dobu trvania našich zmluvných vzťahov,ktorésme spolu uzavreli na základe Vašich objednávok a po dobu trvaniazáväzkov,prípadne možného uplatňovania nárokov vyplývajúcichz týchto zmluvnýchvzťahov a v prípade fakturačnýchúdajov, ktoré sú uvedené na faktúre,ktorú sme Vám vystavili a údajovv objednávke, spracúvame tieto Vašeosobné údaje po dobu vyplývajúcu zpríslušných predpisov o účtovníctvea po dobu trvania našichoprávnených záujmov;

   Vaše meno,priezvisko,e-mail,telefónne čísloa adresu, ktorú ste nám zadalipri objednávke o Vás spracúvame po dobutrvania nášho zmluvného vzťahu,resp. po dobu možného uplatňovanianárokov vyplývajúcich z danéhozmluvného vzťahua v prípade faktura<