Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.luxton.cz

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľ

Internetový obchod na adrese www.luxton.cz (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou Z Vogue Perfect Trade s.r.o., so sídlom Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno Česká republika zapísanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 130714., IČO: 176 11 938 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), bankové spojenie: Fio banka, a.s., č. účtu: SK2483300000002702347008 Ďalšie údaje na predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné: e-mail: info@luxton.cz, tel. č.: +421 918 675 570.

1.2. Kupujúci

1.2.1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.luxton.cz (ďalej len „kupujúci“).

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.2.3. Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

1.3.4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

1.3.5. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

1.3.6. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Ponuka tovaru

Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy (pozri čl. 2.4.1.) a spôsob platby (pozri čl. 2.5.1.), pričom spotrebiteľ odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“. Každé iné doručenie objednávky (e-mailom na e-mailovú adresu info@luxton.cz, telefonickým hovorom, SMS – kou) musí byť následne doručené prostredníctvom formulára na stránkach internetového obchodu.

2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci, podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho.

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a podnikateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle podnikateľovi na elektronickú adresu uvedenú podnikateľom pri vytvorení objednávky.

2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

2.4. Spôsob dopravy

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote prípadné dodatočné náklady za zvolený spôsob dopravy, t.j. spotrebiteľ znáša rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkanú predávajúcim.

2.4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu, pričom výška nákladov spojených s prepravou je uvedená pri spôsobe dodania v internetovom obchode predávajúceho.

2.5. Spôsob platby

2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa po dokončení objednávky, na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.

2.5.2. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky, pričom tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.5.3. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, berie kupujúci na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady za vybavenie dobierky, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.5.4. Prevádzkovateľ nie je platca dane z pridanej hodnoty (DPH).

2.5.5. Kúpnu cenu tovaru spolu so súvisiacimi nákladmi je možné uhradiť výlučne platbou vopred v prípade opakovaného bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru, a to v rozsahu umožnenom zákonom.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

2.7. Zľavové kódy

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, zľavové kódy:

 • nie je možné uplatňovať opakovane;
 • nie je možné vzájomne kombinovať;
 • nie je možné uplatniť na získanie ďalších zľavových kódov;
 • hodnota uplatnených zľavových kódov sa rovnomerne rozpočítava medzi všetky kusy tovaru v objednávke, na ktorú bol zľavový kód uplatnený, pri tovare, kde je možné takýto zľavový kód uplatniť.

2.7.3. Zľavové kódy nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, ibaže prevádzkovateľ výslovne uvedie inak.

2.7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy/platby, ktorú predávajúci od spotrebiteľa skutočne prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

2.7.5. Pokiaľ má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.

2.7.6. Zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty zľavového kódu ani na nový zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného zľavového kódu.

2.7.7. V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. DODANIE TOVARU

3.1. Dodacia doba

3.1.1. Prevádzkovateľ sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade platby bankovým prevodom po dokončení objednávky, prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet. V prípade, ak objednaný tovar alebo objednaný počet kusov tovaru nie je skladom a/alebo nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže sa doba dodania tovaru predĺžiť. V prípade, že dodacia doba prekročí 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pripísania platby na bankový účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľ sa o uvedenom zaväzuje spotrebiteľa bezodkladne informovať.

3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho. Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za škody spôsobené z dôvodu, že tovar vôbec nebol doručený zvoleným doručovateľom.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

3.2.1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Podnikateľ berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Súčasťou dodávky tovaru je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

3.2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroloval neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi, a zároveň informoval predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

3.2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

3.2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.6. Prevádzkovateľ má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, pričom výška nákladov spojených s prepravou je uvedená pri výbere spôsobu dodania v internetovom obchode predávajúceho (ak prevádzkovateľ pre konkrétny druh dopravy tovaru neumožnil bezplatnú dopravu) a vzťahuje sa pre doručovanie tovaru na území Slovenskej republiky a Českej republiky. V prípade požiadavky spotrebiteľa alebo podnikateľa na doručenie tovaru do iných krajín ako sú uvedené v predchádzajúcej vete, bude prevádzkovateľ informovať spotrebiteľa a/alebo podnikateľa, či je možné dodať tovar do požadovanej krajiny a za aké náklady. Prevádzkovateľ má aj v takom prípade nárok na zaplatenie nákladov s dopravou tovaru – spotrebiteľ a/alebo podnikateľ sa však môžu v lehote 10 dní odo dňa doručenia informácie o cene nákladov dopravy tovaru rozhodnúť, či naďalej za daných cenových podmienok dopravy majú záujem o dodanie tovaru. V prípade, ak v uvedenej lehote spotrebiteľ a/alebo podnikateľ prevádzkovateľovi písomne e-mailom nepotvrdia akceptovanie sumy nákladov dopravy tovaru, má sa za to, že o dodanie tovaru nemajú záujem a k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

4.1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4.1.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“).

4.1.3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

4.1.4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

4.1.5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.1.6. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.1.7. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť v súlade s odsekom 4.2.1. týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom je na odstúpenie od zmluvy oprávnený využiť aj formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok, ku ktorému musí priložiť kópiu dokladu o kúpe. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí (v opačnom prípade bude prevádzkovateľ pri plnení povinnosti vrátiť finančné prostriedky postupovať v súlade s odeskom 4.2.4. týchto všeobecných obchodných podmienok).

4.1.8. Spotrebiteľ má právo v rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

4.1.9. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.2. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

4.2.1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom (ďalej tiež ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý je zároveň umiestnený na webovej stránke predávajúceho pod nasledujúcim linkom: https://luxton.cz/doc/formular.pdf, ku ktorému musí priložiť doklad o kúpe tovaru. Predávajúci okrem uvedeného bude akceptovať aj inú písomnú formu odstúpenia od zmluvy zvolenú spotrebiteľom, z ktorej budú zrejmé údaje kupujúceho, objednávky a prípadné platobné údaje pre účely vrátenia finančných prostriedkov a ku ktorej bude priložený doklad o kúpe tovaru. V prípade zaslania odstúpenia od zmluvy sa odporúča, aby spotrebiteľ kontaktoval predávajúceho aj telefonicky za účelom oznámenia doručovania odstúpenia pre odstránenie rizika, že predávajúci nebude doručovateľom informovaný o doručovaní zásielky.

4.2.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o dostúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.1. týchto obchodných podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

4.2.3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať na korešpodenčnú adresu predávajúceho, a to na Z Vogue Perfect Trade s.r.o. Komárnov 2, 69151 Lanžhot, Česká republika. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale a so všetkými dokumentami týkajúcimi sa tovaru, ktoré mu boli spoločne s tovarom doručené.

4.2.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Ak však spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ prevádzkovateľovi nepreukáže, že tovar odoslal späť. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný vrátiť spotrebiteľovi peňažné prostriedky najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru, resp. od preukázania odoslania tovaru prevádzkovateľovi. V prípade, ak bola platba za tovar uskutočnená na dobierku a spotrebiteľ neuviedol v rámci odstúpenia od zmluvy prevádzkovateľovi číslo účtu, na ktorý by mohli byť vrátené finančné prostriedky, prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky prostredníctvom poštovej poukážky vystavenej v súlade s údajmi spotrebiteľa uvedenými v objednávke, ak neboli dodatočne aktualizované v rámci odstúpenia od zmluvy. V prípade, ak bola platba za tovar uskutočnená prevodom na účet prevádzkovateľa a spotrebiteľ neuviedol prevádzkovateľovi v rámci odstúpenia od zmluvy číslo účtu, na ktorý by mohli byť vrátené finančné prostriedky, prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky prevodom na bankový účet spotrebiteľa, z ktorého bola realizovaná platba za tovar v prospech prevádzkovateľa. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, resp. ak o takom spôsobe informoval prevádzkovateľa v rámci odstúpenia od zmluvy, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.2.5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady (napr. náklady na dodanie tovaru), ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.2.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4.2.7. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.2.8. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonník.

4.2.9. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a odošle tovar prevádzkovateľovi na dobierku, nebude tovar prijatý.

4.2.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť.

4.2.11. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).

4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec (absencia tovaru na sklade, nedostupnosť tovaru u výrobcu a/alebo dovozcu, tovar sa prestal vyrábať a/alebo sa už nevyrába a pod.). Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je fyzická osoba alebo podnikateľ a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí a je s tým v celom rozsahu uzrozumený.

4.3.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

4.3.3. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim, ktorý je podnikateľom uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy za konanie podľa § 345 Obchodného zákonníka.

4.3.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi. Reklamačný poriadok predávajúceho je obsiahnutý tu: Reklamačný poriadok

6. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

6.1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

6.2. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

6.3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zozban subjektov). Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

 • a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
 • b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
 • c) Slovenská obchodná inšpekcia;
 • d) Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad;
 • e) Slovenská banková asociácia;
 • f) OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov;
 • g) Slovenská asociácia poisťovní;
 • h) Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého.

6.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: info@luxton.cz alebo poštou na adrese: Komárnov 2, 69151 Lanžhot, Česká republika.

6.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej tiež ako „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu okrem iného aj z dôvodu:

 • a) ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
  • 1. doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
  • 2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
 • b) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;
 • c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
 • d) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

6.7. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.

6.8. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúceho odseku a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

6.9. Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom (a) uzavretia dohody o vyriešení sporu; (b) vydania odôvodneného stanoviska; (c) odloženia návrhu; (d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou; (e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou; alebo (f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve ohľadne ochrany osobných údajov, vrátane najmä Nariadenie EU 2016/679. Zásady, ktorými sa spracovávanie Vašich osobných údajov riadi sú obsiahnuté tu: Ochrana osobných údajov

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a tlačenej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

8.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

8.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

8.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

8.5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, ČR.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou v rámci alternatívneho riešenia sporov podľa článku 6. týchto všeobecných obchodných podmienok. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online“), ktorá je dostupná online tu. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@luxton.cz pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.

V Brne, dňa 13.10.2022

Z Vogue Perfect Trade s.r.o.

Formulár na odstúpenie od zmluvy: https://luxton.cz/doc/formular.pdf

Predošlé znenie VOP